Kõik Alexela tanklates müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on biolisandivabad.

16. Detsember 2019

Biolisandivaba

Alexela täidab biokütuse kohustuse biometaaniga, mis tähendab, et panus puhtamasse keskkonda on mitmeid kordi suurem, sest biometaani näol on tegemist kokkuleppeliselt 100% kliimaneutraalse kütusega. Tegelikkuses on jäätmetest (nt loomasõnnik) toodetud biometaani korral tegemist koguni miinusmärgilise kasvuhoonegaaside emissiooniga. Kõik Alexela tanklates müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on täielikult biolisandivabad ehk ei sisalda ei etanooli ega biodiislit.

Kõikidel kütusemüüjatel on ühesugune biokütuse kohustus, mida saab täita kas biokütuse füüsilise segamisega bensiini ja diislikütuse hulka või ostes elektri ja biometaani statistikat, kus seesama elekter ja biometaan on tarbitud sõidukite poolt.

Seega teevad kõik kütusemüüjad biokütuse kohustuse täitmiseks võrdses mahus rahalisi kulutusi kas biokütuse ostuks või elektri ja biometaani statistika ostuks. Seesama rahaline kulutus sisaldub võrdsetel alustel ka kütusehinnas vaatamata sellele, kas kütuse hulka on füüsiliselt segatud biokütust või mitte.

Alexela panus puhtamasse keskkonda läbi biometaani on palju kordi suurem nii rahaliselt kui ka keskkonnasäästu osas. Tuleb arvestada, et biometaan on ainus tõeline turulolev kliimaneutraalne kütus, mille põletamisel puuduvad nii peamise kasvuhoonegaasina tuntud CO2 heitmed kui ka muud diislikütuse põletamisel tekkivad kahjulikud heitmed nagu väävliühendite, lämmastikuühendite ja peened tahmaosakeste heitmed.

Jäätmetest ja jääkidest pärineva biometaani korral on tegemist ainsa kütusega, mille tootmisega on võimalik hoida elutsükli jooksul rohkem emissioone ära kui tekitatakse. See aga tähendab, et jäätmetest (nt. loomasõnnik) toodetud biometaani korral on tegemist koguni miinusmärgilise kasvuhoonegaaside emissiooniga. Ilma biometaani tootmiseta lenduks biojäätmetes (nt loomasõnnikus) sisalduv metaan atmosfääri ning põhjustaks kliimasoojenemist. Seda kahjuliku mõju saame aga biometaani tootmise ja transpordikütusena kasutamisel täielikult vältida.

Biodiislikütuse korral tuleb arvestada, et ligi 70% Euroopas müüdavast biodiislist on keskmiselt 80% suurema CO2 emissiooniga kui see, mis tekkib tavapärase fossiilse diislikütuse põletamisel. Märkimisväärne on Euroopa Komisjoni poolt 10.03.2016 avaldatud raport „Euroopa Liidus tarbitud biokütuste maakasutuse muutuse mõju“, millest nähtub, et keskkonda kõige enam saastavam biokütuse tooraine on palmiõli, mille kasvuhoonegaaside emissioon on 3 korda suurem 100% fossiilse diislikütuse põletamisest. Kõnekas on, et 2018. aastal kasutati üle poole (53%) Euroopasse imporditud palmiõlist biodiisli tootmiseks, kusjuures biodiisli tootmiseks kasutatud palmiõli maht on alates 2008. aastast kasvanud koguni 5 korda.

Eeltoodust tulenevalt otsustas Alexela juba 2015. aastal panustada kodumaisesse biometaani, mille kasutamine transpordikütusena aitab ka päriselt saavutada kliimaeesmärke ning on samaaegselt üks osa probleemi lahendamisest põllumajanduses kui ka transpordisektoris. Käesoleval aastal on Alexela lisaks CNG tanklataristu arendamisele investeerinud ka biometaani tootmisesse, mille tulemusel luuakse töökohti Eestis ning vähendatakse Eesti sõltuvust välismaistest importkütustest ja vedelatest biokütustest. See omakorda tähendab, et raha ja loodav lisaväärtus jääb Eestisse ning paraneb ka riigi väliskaubandusbilanss.

Mis on mis?

FAME (Fatty Acid Methyl Ester):

FAME biodiislikütus on toodetud peamiselt loomsetest rasvadest ja taimeõlidest. FAME biodiislikütust tohib diislikütuse hulka lisada maksimaalselt 7% ning arvestada tuleb, et FAME-sisaldusega diislikütus ei sobi pikaajaliseks hoiustamiseks. Need kütusetarbijad, kes säilitavad kütust eesmärgiga kasutada seda näiteks varugeneraatorites, peaksid hoiduma FAME-sisaldusega diislikütusest. Võib juhtuda, et FAME-sisaldusega diislikütused ei ole peale paarikuist seismist enam kvaliteetsed ning mootori töö võib olla häiritud või mootor ei käivitu sootuks. Kohese kasutamise korral ei ole aga muretsemiseks põhjust.

UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester):

UCOME biodiislikütus ehk kasutatud toiduõli metüülester on toodetud kasutatud toiduõlist. UCOME biodiislikütust tohib diislikütuse hulka lisada maksimaalselt 7% ning arvestada tuleb, et UCOME-sisaldusega diislikütus ei sobi pikaajaliseks hoiustamiseks. Need kütusetarbijad, kes säilitavad kütust eesmärgiga kasutada seda näiteks varugeneraatorites, peaksid hoiduma UCOME-sisaldusega diislikütusest. Võib juhtuda, et UCOME-sisaldusega diislikütused ei ole peale paarikuist seismist enam kvaliteetsed ning mootori töö võib olla häiritud või mootor ei käivitu sootuks. Kohese kasutamise korral ei ole aga muretsemiseks põhjust.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil):

HVO biodiislikütus on hüdrogeenitud taimeõli, mida saab toota väga erinevatest taastuvtoorainetest ning jääkidest ja jäätmetest. On levinud väär arvamus, et FAME on esimese põlvkonna ja HVO teise põlvkonna biodiislikütus, kuid see ei ole õige. Ka HVO biodiislikütus võib olla nii esimese kui ka teise põlvkonna biodiislikütus. Erinevus seisneb selles, et millisest toorainest on HVO toodetud. Juhul kui HVO on toodetud jääkidest ja jäätmetest, siis on tegemist teise põlvkonna biodiislikütusega ning muudel juhtudel on tegemist esimese põlvkonna HVO biodiislikütusega, mida Euroopas on otsustatud piirata tulenevalt esimese põlvkonna biodiislikütuse tootmiseks kasutatava tooraine konkurentsist inimese toidulauaga.

Erinevalt FAME-st ja UCOME-st on HVO biodiislikütusel mitmed eelised:

  • HVO biodiislikütust võib probleemivabalt hoiustada ka pikema perioodi jooksul ning seda ka juhul kui see on kokku segatud fossiilse diislikütusega.
  • HVO biodiislikütust võib kasutada kõikides diiselmootorites nii fossiilse diislikütusega segatult kui ka mittesegatult ehk 100% HVO biodiislikütusena. Viimasel juhul peab see vastama standardis EN 15940 toodud parafiinse diislikütuse kvaliteedinõuetele.
  • HVO biodiislikütus sobib fossiilse diislikütusega kokkusegatuna ka pikaajaliseks hoiustamiseks, mis tuleneb sellest, et HVO biodiislikütus sobib diiselmootorites kasutamiseks ka täiesti eraldi ja ilma vajaduseta seda fossiilse diislikütusega segada.

Alexela poolt müüdavad vedelkütused vastavad Eesti Vabariigi ja EU standarditele ja need on tarnitud Euroopa tunnustatud rafineerimistehastest.

Kütuste märgistused Alexela tanklates

Ehkki kõik Alexela tanklates müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on biolisandivabad, tuleb tanklates kasutada ühtset märgistust üle Euroopa ja nii on ka Alexela tanklates, kuid lisainformatsioonina on tankuril olevale märgistusele lisatud tekst “Ei sisalda biokütust”.

Mootoribensiin 95 E10

E10 tähendab, et mootoribensiinis on 0...10% etanooli.

Mootoribensiin 98

E5 tähendab, et mootoribensiinis on 0...5% etanooli.

Diislikütus B7

B7 tähendab, et diislikütuses on 0...7% biodiislit.

Eriotstarbeline diislikütus B7

B7 tähendab, et eriotstarbelises diislikütuses on 0..7% biodiislit.