Biolisandivaba

Alexela täidab biokütuse kohustuse biometaaniga, mis tähendab, et panus puhtamasse keskkonda on mitmeid kordi suurem, sest biometaani näol on tegemist kokkuleppeliselt 100% kliimaneutraalse kütusega. Alexelas müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused ei sisalda ka HVOd ega FAMEt.

Kõikidel kütusemüüjatel on ühesugune biokütuse kohustus, mida saab täita kas biokütuse füüsilise segamisega bensiini ja diislikütuse hulka või ostes elektri ja biometaani statistikat, kus seesama elekter ja biometaan on tarbitud sõidukite poolt.

Seega teevad kõik kütusemüüjad biokütuse kohustuse täitmiseks võrdses mahus rahalisi kulutusi kas biokütuse ostuks või elektri ja biometaani statistika ostuks. Seesama rahaline kulutus sisaldub võrdsetel alustel ka kütusehinnas vaatamata sellele, kas kütuse hulka on füüsiliselt segatud biokütust või mitte.

Alexela panus puhtamasse keskkonda läbi biometaani on palju kordi suurem nii rahaliselt kui ka keskkonnasäästu osas. Tuleb arvestada, et biometaan on ainus tõeline turulolev kliimaneutraalne kütus, mille põletamisel puuduvad nii peamise kasvuhoonegaasina tuntud CO2 heitmed kui ka muud diislikütuse põletamisel tekkivad kahjulikud heitmed nagu väävliühendite, lämmastikuühendite ja peened tahmaosakeste heitmed.

Biodiislikütuse korral tuleb arvestada, et ligi 70% Euroopas müüdavast biodiislist on keskmiselt 80% suurema CO2 emissiooniga kui see, mis tekkib tavapärase fossiilse diislikütuse põletamisel. Märkimisväärne on Euroopa Komisjoni poolt 10.03.2016 avaldatud raport „Euroopa Liidus tarbitud biokütuste maakasutuse muutuse mõju“, millest nähtub, et keskkonda kõige enam saastavam biokütuse tooraine on palmiõli, mille kasvuhoonegaaside emissioon on 3 korda suurem 100% fossiilse diislikütuse põletamisest. Kõnekas on, et 2018. aastal kasutati üle poole (53%) Euroopasse imporditud palmiõlist biodiisli tootmiseks, kusjuures biodiisli tootmiseks kasutatud palmiõli maht on alates 2008. aastast kasvanud koguni 5 korda.

Eeltoodust tulenevalt otsustas Alexela juba 2015. aastal panustada kodumaisesse biometaani, mille kasutamine transpordikütusena aitab ka päriselt saavutada kliimaeesmärke ning on samaaegselt üks osa probleemi lahendamisest põllumajanduses kui ka transpordisektoris. Käesoleval aastal on Alexela lisaks CNG tanklataristu arendamisele investeerinud ka biometaani tootmisesse, mille tulemusel luuakse töökohti Eestis ning vähendatakse Eesti sõltuvust välismaistest importkütustest ja vedelatest biokütustest. See omakorda tähendab, et raha ja loodav lisaväärtus jääb Eestisse ning paraneb ka riigi väliskaubandusbilanss.

Mis on mis?
 
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
 
Valdav enamus Euroopas müüdavast HVO-st on toodetud palmiõlist ja selle kaasproduktist PFAD. Nii palmiõli kui ka PFAD on keskkonnale kolm korda kahjulikum kui fossiilse diislikütuse põletamine. PFAD kasutatakse oleokeemiatööstuse toormena, seebitööstuses ja loomasöödana. Selle järgi on nõudlus täiendavalt suurenenud HVO tootmisest tulenevalt ning selle nõudluse rahuldamiseks on hävitatud vihmametsi ning vihmametsades elavate loomade elupaiku.  

FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
 
FAME biodiislikütus on toodetud peamiselt loomsetest rasvadest ja taimeõlidest. FAME biodiislikütust tohib diislikütuse hulka lisada maksimaalselt 7% ning arvestada tuleb, et FAME-sisaldusega diislikütus ei sobi pikaajaliseks hoiustamiseks. Need kütusetarbijad, kes säilitavad kütust eesmärgiga kasutada seda näiteks varugeneraatorites, peaksid hoiduma FAME-sisaldusega diislikütusest. Võib juhtuda, et FAME-sisaldusega diislikütused ei ole peale paarikuist seismist enam kvaliteetsed ning mootori töö võib olla häiritud või mootor ei käivitu sootuks. Kohese kasutamise korral ei ole aga muretsemiseks põhjust.

UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester):

UCOME ehk kasutatud toiduõli metüülester on toodetud kasutatud toiduõlist. UCOME biodiislikütust tohib diislikütuse hulka lisada maksimaalselt 7% ning arvestada tuleb, et UCOME-sisaldusega diislikütus ei sobi pikaajaliseks hoiustamiseks. Need kütusetarbijad, kes säilitavad kütust eesmärgiga kasutada seda näiteks varugeneraatorites, peaksid hoiduma UCOME-sisaldusega diislikütusest. Võib juhtuda, et UCOME-sisaldusega diislikütused ei ole peale paarikuist seismist enam kvaliteetsed ning mootori töö võib olla häiritud või mootor ei käivitu sootuks. Kohese kasutamise korral ei ole aga muretsemiseks põhjust.

Alexela poolt müüdavad vedelkütused vastavad Eesti Vabariigi ja EU standarditele ja need on tarnitud Euroopa tunnustatud rafineerimistehastest.

Kütuste märgistused Alexela tanklates

Mootoribensiin 95 E10
E10 tähendab, et mootoribensiinis on 0...10% etanooli.

Mootoribensiin 98 E5
E5 tähendab, et mootoribensiinis on 0...5% etanooli.

Diislikütus B7
B7 tähendab, et diislikütuses on 0...7% biodiislit.

Eriotstarbeline diislikütus B7
B7 tähendab, et eriotstarbelises diislikütuses on 0..7% biodiislit.