Tangi Alexelas vähemalt 25l kütust ning saad Sportlandis jooksujalatsid 25% soodsamalt. Lisaks võid võita tervelt 4 paari jooksujalanõusid!

 • Tangi kampaaniaperioodil Alexela tanklas vähemalt 25 liitrit kütust ja võta ostutšekk.
 • Esita tšekk Sportlandi kassas ja saad kõigilt jooksujalatsitelt 25% allahindlust.
 • Jooksujalatsite loosis osalemiseks registreeru siin kampaanialehel.

Kampaania tingimused

 


Soovin osaleda

 


Alexela kampaania „Tangi Alexelas Sportlandi ale” auhinnad ja tingimused

 1. Alexela kampaania „Tangi Alexelas Sportlandi ale” (edaspidi Kampaania) korraldaja on AS Alexela, Roseni 11, 10111 Tallinn (edaspidi Kampaania Korraldaja). Kampaania koostööpartner on Sportland Eesti AS, registrikood 10677712, aadress Pärnu mnt 142a, Tallinn, Eesti (edaspidi Sportland).
 2. Kampaania kestab 15.04.2019 kuni 31.05.2019 (edaspidi kampaania periood). Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
 3. Kampaania pakkumiseks on Alexela tanklas kampaania perioodil vähemalt 25 liitrit kütuse (või 10kg CNG) tankimise ostutšeki ettenäitamisel 25%-line allahindlus Sportlandis jooksujalatsite ostul. Allahindlus kehtib tavahinnaga toodete ostmisel kampaania perioodil Sportlandi kauplustes üle Eesti ning ei laiene soodushinnaga toodetele. Allahindlus arvestatakse toote täishinnast.
 4. Lisaks loositakse kampaania lõppedes kampaania loosimises osalenute vahel välja 4 paari jooksujalanõusid Sportlandilt. Võitja saab valida ise sobivad jooksujalanõud Sportlandi valikust.
 5. Kampaania pakkumise kasutamiseks tuleb tankida Alexela tanklas kampaania perioodil vähemalt 25 liitrit kütust ning võtta ostutšekk ning esitada see Sportlandi kaupluses ostu tegemisel.
 6. Kampaania loosimisel osalemiseks tuleb tankida Alexela tanklas kampaania perioodil vähemalt 25 liitrit kütust või olla liitunud Alexela elektri- või maagaasipaketiga ning registreerida oma osalemine kampaanialehel sisestades oma e-posti aadressi, telefoninumbri, nime ning ostutšeki numbri ja ostu kuupäeva või oma Alexelas kehtiva elektri- või maagaasilepingu numbri.
 7. Alexela tooted, mis osalevad kampaanias, on järgmised: bensiin 95, bensiin 98, bensiin Puhas Kuld, diislikütus ja LPG, CNG autogaas. Erimärgistusega diislikütus ei osale.
 8. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 9. Ühte ostutšekki või elektri-/maagaasilepingut saab registreerida vaid ühe korra. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni.
 10. Kampaanias osalemine on tasuta.
 11. Ülaltoodud veebilehel kampaanias osalemise registreerinud isik nõustub, et eelnimetatud toimingul kogutud andmeid kasutatakse Alexela kontserni (isikuandmete vastutav töötleja) poolt Kampaania auhindade loosimisel võitja välja selgitamiseks. Kampaanias osaleja nõustub, et kampaanias võitmisel võib tema nime avaldada järgnevatel veebilehtedel: www.alexela.ee, www.facebook.com/alexelaoil. Kampaania võitjate nimed kustutakse eelnimetatud lehelt hiljemalt 6 kuu möödumisel kampaania lõppemisest. Juhul kui isik soovib saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, on tal võimalik võtta ühendust Alexelaga läbi e-posti aadressi alexela@alexela.ee.
 12. Kampaania Korraldaja loosib auhinnaks oleva jooksujalatsite komplekti välja 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast kampaania lõppu. Loosimine toimub arvutis juhuslikkuse generaatori abil ja selles osalevad kõik loosimisele kvalifitseerunud hääled.
 13. Kampaania auhinna võitjaga võetakse ühendust ja tema nimi avaldatakse internetilehtedel www.alexela.ee ja www.facebook.com/alexelaoil loosimise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul.
 14. Alexela kampaania „ Tangi Alexelas Sportlandi ale” loosivõiduks olev jalatsikomplekt koos antakse võitjatele isiklikult kätte ühes Sportlandi kaupluses võitjaga eelnevalt isiklikult kokku lepitud ajal, aga mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul pärast vastava loosimise tulemuste avaldamist. Pärast nimetatud tähtaega kaotab võitja õiguse auhinna tasuta saamiseks. Kui võitjaga ei saada selle aja jooksul ühendust tema ostutšeki registreerimisel toodud kontakte kasutades ega ole ka ta ise selle aja jooksul Kampaania korraldajaga ühendust võtnud, kaotab ta õiguse auhinna kättesaamiseks.
 15. Kui kampaanias osaletakse ostutšeki registreerimisega, on auhinna väljastamise aluseks kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine. Auhindade kätteandmisel kontrollitakse võidutšekk üle.
 16. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
 17. Auhinda ei asendata osalejate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
 18. Kampaanias võivad osaleda vaid füüsilised isikud. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele. Kampaania loosimises ei saa osaleda Alexela kontserni ettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed
 19. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul, kui võitja ei vasta korraldaja kehtestatud kampaania tingimustele, võitja on esitanud kampaanialehel registreerides valeandmeid, esitatud tšekk ei vasta kampaania tingimustele või on võltsitud, kadunud.
 20. Auhindu ei asendata osalejate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
 21. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 22. Kampaania Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele oma seadmega pääseda), mis ei ole toimunud Kampaania Korraldaja süül.
 23. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 24. Kampaania Korraldaja ei vastuta võitjatele ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 25. Kõik kampaanias kasutatavad reklaammaterjalid on illustreeriva iseloomuga.
 26. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.07.2019 kirjalikult Kampaania Korraldaja aadressile Roseni 11, 10111 Tallinn märgusõnaga „Tangi Alexela Sportlandi ale” või meiliaadressil alexela@alexela.ee.
 27. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Призы и условия кампании Alexela "Заправься в Alexela на скидку в Sportland"

 1. Организатором кампании Alexela "Заправься в Alexela на скидку в Sportland" (далее – "Кампания") является AS Alexela Oil, Розени, 11, 10111 Таллинн (далее – "Организатор кампании"). Партнером кампании является Sportland Eesti AS, регистрационный код 10677712, адрес Пярнуское ш. 142a, Таллинн, Эстония (далее "Sportland").
 2. Кампания проходит с 15.04.2019 по 31.05.2019 (далее "Период кампании"). Кампания организуется и проводится в Эстонии.
 3. В рамках кампании при предъявлении в период кампании чека на заправку на заправке Alexela не менее 25 литров топлива (или 10 кг CNG) предлагается 25%-ная скидка при покупке беговых кроссовок в Sportland. Скидка действует при покупке товаров по обычной цене в период кампании в магазинах Sportland по всей Эстонии и не распространяется на товары по скидке. Скидка рассчитывается с полной цены товара.
 4. Также по завершении кампании между участниками будет разыграно 4 пары беговой обуви от Sportland. Победитель сможет сам выбрать подходящую беговую обувь в ассортименте Sportland.
 5. Для участия в розыгрыше в рамках кампании необходимо заправить за заправке Alexela в период кампании не менее 25 литров топлива или быть подключенным к пакету электричества или природного газа Alexela, а также зарегистрировать свое участие на сайте кампании, указав свой адрес эл.почты, номер телефона, имя и номер чека о покупке, а также дату покупки или номер своего действующего договора об электричестве или природном газе Alexela.
 6. Участвующие в кампании продукты Alexela: бензин 95, бензин 98, бензин Puhas Kuld, дизельное топливо и LPG, автомобильный газ CNG. Дизельное топливо со спецмаркировкой не участвует.
 7. Порядок проведения Кампании установлен Организатором Кампании в настоящих правилах. Все решения Организатора по проведению Кампании окончательны и обязательны для всех участников Кампании.
 8. Один чек на покупку или договор на электричество/природный газ можно зарегистрировать только один раз. Зарегистрированный чек на покупку необходимо хранить до конца Кампании.
 9. Участие в Кампании бесплатно.
 10. Лицо, зарегистрировавшееся на вышеуказанном сайте для участия в кампании, соглашается, что данные, собранные при вышеуказанном действии, используются Alexela Oil (ответственный обработчик личных данных) для выяснения победителя при розыгрыше призов Кампании. Участник кампании соглашается, что при выигрыше в кампании его имя может быть опубликовано на следующих сайтах: www.alexela.ee, www.facebook.com/alexelaoil. Имена победителей кампании будут удалены с вышеуказанного сайта не позднее, чем по прошествии 6 месяцев с завершения кампании. Обработка личных данных лиц, участвующих в кампании, в целях настоящей кампании будет завершена не позднее 6 месяцев после завершения кампании (31.05.2019). В случае если лицо хочет получить дополнительную информацию об обработке своих личных данных или желает отказаться от участия в розыгрыше в кампании, необходимо связаться с Alexela по адресу электронной почты alexela@alexela.ee.
 11. Организатор кампании разыгрывает комплект беговой обуви, являющейся призом розыгрыша, в течение 7 (семи) рабочих дней после завершения кампании. Розыгрыш будет проведен электронно при помощи генератора случайных чисел, в нем примут участие все голоса, квалифицированные для участия в розыгрыше. 13. Мы свяжемся с победителем розыгрыша, и его имя будет опубликовано на сайтах www.alexela.ee, www.facebook.com/alexelaoil в течение трех рабочих дней, следующих за днем розыгрыша.
 12. Комплект беговой обуви, являющийся призом розыгрыша кампании Alexela "Заправься в Alexela на скидку в Sportland", вручается победителю лично в одном из магазинов Sportland в предварительно лично с победителем оговоренное время, но не позднее, чем в течение 1 (одного) месяца после публикации результатов соответствующего розыгрыша. По истечении указанного срока победитель утрачивает право на бесплатное получение приза. Если с победителем не удается связаться в течение этого времени, используя контакты, указанные при регистрации на его чеке на покупку, и он сам не связался в течение этого времени с организатором Кампании, он утрачивает право на получение приза.
 13. Если участник участвует в кампании путем регистрации чека на покупку, основанием для выдачи приза является предоставление чека, зарегистрированного на сайте кампании. При вручении призов победивший чек проверяется.
 14. Все расходы, которые могут возникнуть у участника Кампании в связи с участием в Кампании и получением призов, несет сам участник Кампании.
 15. Призы не подлежат замене по требованию участников на другие виды призов и не выплачиваются в денежном эквиваленте.
 16. В кампании могут принять участие только физические лица. Кампания не распространяется на юридических лиц. В кампании не могут принимать участие работники предприятий концерна Alexela и члены их семей.
 17. Организатор имеет право не вручать приз в случае, если победитель не соответствует установленным организатором условиям кампании, при регистрации на сайте кампании победитель указал ложные данные, представленный чек не соответствует условиям кампании или он подделан, утерян.
 18. Призы не подлежат замене по требованию участников на другие виды призов и не выплачиваются в денежном эквиваленте.
 19. Участие в Кампании одновременно рассматривается как то, что участник Кампании дает право Организатору Кампании на использование его имени в СМИ, рекламах, PR-кампаниях и прочих мероприятиях без достижения с участником Кампании предварительной договоренности и выплаты ему за это каких-либо гонораров.
 20. Организатор Кампании не берет на себя ответственность за отстранение желающих участвовать в Кампании, если они нарушили условия организации Кампании или предоставили Организатору Кампании неверные или неточные данные, а также за иные нестыковки (желающие участвовать в кампании лица не смогли зайти на сайт кампании при помощи своих устройств), которые произошли не по вине Организатора Кампании.
 21. Организатор Кампании имеет право в одностороннем порядке прекратить проведение кампании при проявлении обстоятельств непреодолимой силы (force majeure).
 22. Организатор кампании не несет ответственности ни перед победителями и/или третьими лицами за любые возможные ущербы, которые могут возникнуть в результате пользования призами.
 23. Все рекламные материалы, участвующие в кампании, носят иллюстративный характер.
 24. Все претензии в связи с организацией и/или проведением Кампании необходимо присылать до 31.07.2019 письменно на адрес Организатора Кампании AS Alexela Oil, Розени 11, 10111 Таллинн с пометкой "Заправься в Alexela и получи скидку в Sportland" или на адрес эл.почты alexela@alexela.ee.
 25. В вопросах, не урегулированных правилами Кампании, стороны исходят из законов Эстонской Республики. Все споры, вытекающие из Кампании, разрешаются в соответствии с законами Эстонской Республики.